ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Algemeen

* De foto’s op www.zenncreations.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar van Zenn Creations Fotografie. Bezoekers kunnen deze foto’s bekijken, maar zijn niet bestemd voor consumptie. Voor commerciële opdrachten en commercieel gebruik kunt u via ‘contact’ contact met de fotograaf opnemen. Hiervoor gelden andere bestandsformaten en prijzen
* Door het nabestellen van foto’s gaat de afnemer akkoord met de onderhavige voorwaarden door Zenn Creations gesteld.
* Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij, van schade die direct of indirect ten gevolge van het uitblijven van resultaat ontstaat.
*Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij, lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, elektrocuteren, etc. tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.
* Wanneer materiaal tijdens of na de opname verloren gaat, worden verloren opnames, voor zover mogelijk, over gemaakt. Kosten die voortkomen uit het inhuren van modellen, voertuigen, visagist etc. worden niet door de fotograaf vergoed.
* De fotograaf verplicht zich de kans op storingen en fouten tijdens de opnamen tot een minimum te beperken.
* Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van deze website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
* De fotograaf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van (beeld)informatie die op deze site wordt verstrekt.
* De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
* Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of aan de andere kant, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. De fotograaf zal deze foto’s, indien de redenen door hem gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
* Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. De gebruiker en de wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen wordt.
* Bij afspraken geldt te allen tijde dat wanneer de fotograaf door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, is Zenn Creations daar niet verantwoordelijk voor.
* Bij gebruikmaking van Zenn Creations in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.
* Achteraf kan er geen beroep op Zenn Creations worden gedaan op klachten van fotoafdrukken als de klant zelf afdrukken laat maken van foto’s. Het is de klant zijn eigen verantwoordelijkheid dit bij een professionele drukker te doen, zo niet, dan is Zenn Creations niet verantwoordelijk voor de eventuele slechte afdrukken of schade hieraan. Dit geldt voor de kleur, scherpte en kwaliteit van de afdruk.

 

  1. Copyright

* De fotograaf is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto’s, die door de fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op deze site worden aangeboden. De fotograaf behoudt het digitale origineel.
* Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechtenvrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden.

 

  1. Prijsopgaven, betalingen en prijzen.

*Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. * De (koop)prijs luidt in euro’s.
* De door de gebruiker aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer de fabrieksprijzen van de zaken, met inbegrip van loonsommen. Indien het een overeenkomst van opdracht betreft zal bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste vergoeding overeengekomen worden. Indien geen vaste vergoeding overeengekomen wordt, zal de vergoeding gebaseerd zijn op het aantal bestede uren tegen het daarvoor geldende uurtarief.
* Indien na de datum van de aanbieding c.q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leverdatum één of meer van de kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaat c.q. anderszins de in de prijscourant van de gebruiker gepubliceerde prijzen worden gewijzigd, is de gebruiker gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen (koop)prijs te wijzigen en de nieuwe (koop)prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel. Nadat de wijziging van de (koop)prijs kan worden vastgesteld, zal de gebruiker gerechtigd zijn de gewijzigde (koop)prijs te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke (koop)prijs opeisbaar is.
* Betaling geschiedt voor de fotoshoot. Na betaling is de afspraak definitief en staat uw tijd en locatie vast. De gebruiker is na verloop van 8 dagen zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde. Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 75,00 De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
* Indien de wederpartij met de betaling jegens de gebruiker in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

* Reportages die cadeau zijn gegeven (via bijvoorbeeld een cadeaubon van Zenn Creations Fotografie) zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

 

  1. Annuleringsvoorwaarden (niet van toepassing bij trouwfoto's)

Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail.  Annuleren van fotoshoots dient minimaal 24 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Is dit niet het geval, dan zal Zenn Creations Fotografie kosten in rekening brengen voor de wederpartij.

– 24 uur van te voren: Kosteloos

Minder dan 24 uren van te voren: 20%
Minder dan 12 uur van te voren:    35%
Minder dan 6 uren van te voren:   50%
Minder dan 3 uren van te voren:   75%

Bij trouwfotografie:

Kosten bij annulering aantal dagen voorafgaand aan bruiloft:

90 en 60 dagen: 25%
59 en 30 dagen: 35%
29 en dag zelf 50%

5. Publicatierecht en auteursrecht

* De fotograaf behoudt het recht, foto’s te gebruiken op zijn internetsite (www. zenncreations.nl) en social media of elders te plaatsen als promotie van zijn werk als fotograaf.

* De afnemer mag zijn aangekochte foto, eenmalig gebruiken voor het doel, waar de foto voor bestemd is, tenzij anders met de fotograaf (schriftelijke toestemming) is overeengekomen of de foto rechtenvrij is aangekocht.
* De afnemer informeert de fotograaf vooraf waar foto’s gepubliceerd gaan worden en v.v.
* Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding (Zenn Creations, www.zenncreations.nl op of nabij de foto’s. Dit geldt ook voor rechtenvrije foto’s.  Doorverkoop en vermeerdering van foto’s in welke vorm dan ook is niet toegestaan tenzij anders is vermeld.
* Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als high resolution) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Andere uitsneden, collage’s of andere bewerkingen zijn niet toegestaan.

 

"It's time 2BZENN"